MẪU HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78

MẪU HÓA ĐƠN CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

MẪU 01 - Tiếng Việt

MẪU 01 - Tiếng Việt

Chọn mẫu này

MẪU 02 - Nhiều thuế suất

MẪU 02 - Nhiều thuế suất

Chọn mẫu này

MẪU 03 - Song ngữ

MẪU 03 - Song ngữ

Chọn mẫu này

MẪU 04 - Song ngữ nhiều thuế suất

MẪU 04 - Song ngữ nhiều thuế suất

Chọn mẫu này

MẪU 05 -Hoá đơn bán hàng song ngữ

MẪU 05 -Hoá đơn bán hàng song ngữ

Chọn mẫu này

MẪU 06 - Hoá đơn bán hàng Tiếng Việt

MẪU 06 - Hoá đơn bán hàng Tiếng Việt

Chọn mẫu này

MẪU 07 - PXK kiêm vận chuyển

MẪU 07 - PXK kiêm vận chuyển

Chọn mẫu này

 

MẪU HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 78

MẪU HÓA ĐƠN KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

MẪU 01 - Tiếng Việt

MẪU 01 - Tiếng Việt

Chọn mẫu này

MẪU 02 - Nhiều thuế suất

MẪU 02 - Nhiều thuế suất

Chọn mẫu này

MẪU 03 - Song ngữ

MẪU 03 - Song ngữ

Chọn mẫu này

MẪU 04 - Song ngữ nhiều thuế suất

MẪU 04 - Song ngữ nhiều thuế suất

Chọn mẫu này

MẪU 05 -Hoá đơn bán hàng song ngữ

MẪU 05 -Hoá đơn bán hàng song ngữ

Chọn mẫu này

MẪU 06 - Hoá đơn bán hàng Tiếng Việt

MẪU 06 - Hoá đơn bán hàng Tiếng Việt

Chọn mẫu này

 

MẪU HÓA ĐƠN THEO THÔNG TƯ 32