Danh sách văn bản pháp luật

1
Thông tư
68/2019/TT-BTC
30/09/2019
Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP
2
Nghị định
130/2018/NĐ-CP
27/09/2018
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số
3
Thông tư
37/2017/TT-BTC
27/04/2017
Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
4
Nghị định
119/2018/NĐ-CP
12/09/2018
Nghị định 119/2018/NĐ-CP về Hóa đơn điện tử
5
Thông tư
39/2014/TT-BTC
31-03-2014
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
6
Thông tư
32/2011/TT-BTC
14-03-2011
V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ